Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych: DR VEL SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą przy Pl. Solny 14/3 50-062 Wrocław, NIP 8971818405, REGON 363458953, zwany dalej „Administratorem”.
Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej.

Cele przetwarzania danych osobowych: przygotowanie odpowiedzi na zadane pytanie w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.

Podstawy przetwarzania danych osobowych: formularz kontaktowy

Okres przechowywania danych osobowych: Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do świadczenia usług, przez okres przedawnienia roszczeń, przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków względem organu nadzorczego lub obowiązków względem organów podatkowych.

Odbiorcy danych: Odbiorcą danych jest Administrator. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Państwu prawo do: (a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, (b) sprostowania (poprawiania) danych osobowych, (c) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych, (d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, (e) przenoszenia danych, (f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Administratorzy nie będą podejmować wobec Pana/Pani oraz osób reprezentujących Pana/Panią zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.